Terug naar overzicht

ANGELY VAN DEURSEN
Quitte

Ange15092004a.png

Uit onder­zoek blijkt dat 37% van de Neder­lan­ders te maken heeft met 1 of meer­dere betalings­achterstanden. Dit heeft vaak invloed op de rela­tie, werk maar ook op de gezond­heid. In de omge­ving Hel­mond en Eind­ho­ven biedt Quitte een hel­pende hand aan men­sen die niet meer weten hoe zij uit deze situ­a­tie kun­nen komen. Mijn naam is Angely van Deur­sen. Wil jij weten wat jouw moge­lijk­he­den zijn, dan maak ik graag een afspraak en wer­ken we samen toe naar een finan­ci­eel zor­ge­loze toe­komst.

Quitte werkt vooral voor werkgevers. 62% van de werkgevers heeft werknemers in dienst met schulden. Door vermindering van productiviteit, extra ziekmeldingen en het verwerken van loonbeslagen kost één zieke medewerker met schulden al snel zo’n € 13.000,- op jaarbasis voor de werkgever. Door tijdig de signalen op te vangen kan erger worden voorkomen. Quitte kan u hierbij helpen.

Quitte_logo_www.png

WWW.png   Mail.png   Telefoon.png   Linkedin.png